NutriVitaal

Algemene Voorwaarden NutriVitaal


1. Definities
In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Diëtist: Een lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten dat tevens in bezit is van een Nederlands diploma Diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd of freelance diëtist.
Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijk vertegenwoordigers.
Arts: De huisarts, specialist of tandarts door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.
Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de diëtist gewoonlijk wordt uitgevoerd.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, cliënt, arts en praktijkadres.


2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van NutriVitaal en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

De diëtist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.


3. Basis

In principe adviseert de diëtist de cliënt op basis van een formele verwijzing door de arts. De diëtist houdt de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.
Het is tevens mogelijk om op eigen initiatief de diëtist te bezoeken, dus zonder verwijzing.
De diëtist zal in dat geval een screening uitvoeren om te controleren of de behandeling veilig kan starten of dat er toch een verwijzing van een huisarts gewenst is. 


4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de diëtist geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.
De diëtist kan de behandeling beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.


5. Tarieven

Voor de behandeling aanvangt, deelt de diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
Voor een voedings- of dieetadvies is er geen BTW of andere wettelijke heffingen verschuldigd.
Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag voor bezoeken buiten Zoetermeer.
Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar (4 tot 7 consulten). In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis.
Voedingsadvies is niet opgenomen in de basisverzekering. In sommige gevallen is voedingsadvies opgenomen in een aanvullende polis.
I.v.m. de vrijgave van tarieven voor dieetadvisering vanaf 1 januari 2009, zijn er geen standaard tarieven voor dieetadvisering vastgesteld.
NutriVitaal heeft contacten afgesloten voor het verlenen van dieetzorg met de meeste zorgverzekeraars. Hierin zijn tevens prijsafspraken gemaakt voor de te verlenen dieetzorg binnen de vergoedingsmogelijkheden.

6. Declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3 en 5, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Hij/zij kan dit in sommige gevallen declareren bij de zorgverzekering.


7. Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen na facturatiedatum, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.


8. Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de diëtist verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.


9. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.


10. Klachten
Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.


11. Privacy
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij handelen conform deze wet.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij uw diëtist.

By A Web Design